Phone:
(022) 26057051 / 52 / 53, Extn:- 182, 181


Krupasindhu (Kannada)

Krupasindhu (Kannada) - eMagazine

Publisher: Dattaguru Publications
Editor: Prabhakar Shetty
Current Issue: Sep 2019
Publication Type: eMagazine
Publication Period: Bi-Monthly (Yearly 6 issues)
Annual Subscription: Rs.160.00

'ಕೃಪಾ' ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗು 'ಸಿಂಧು' ಅಂದರೆ ಸಾಗರ. ಈ ಸಾಗರ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರದೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತನಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವದು - ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ವದ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಮೊದಲೂ ಇತ್ತು ಹಾಗು ಪ್ರಳಯದ ನಂತರವೂ ಇರುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಗರ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ – ಇದು 'ಪರಮಾತ್ಮಾ', 'ಸದ್ಗುರು'

Know more ...
send email logo     share via Facebook     share via Twitter     share via Google Plus    


Login to add products to shopping cart or read sample copy Register if you are a new user and then Login to add products to shopping cart or read sample copy